Заштита права пацијената

Pogodaka: 3371
Štampa

Послове из области заштите права пацијената обавља Слађана Јовчић дип. правник, телефон 017/651-315, од 07:00 до 14:30 часова.

Заштитник пацијентових права покреће и спроводи поступак заштите права пацијената по приговору пацијената, односно његовог законског заступника или на сопствену иницијативу, уколико уочи неправилности у примени закона из области здравствене заштите и здравственог осигурања од стране запослених.

 

О томе обавештава раднике као и директора установе и даје предлог за предузимање мера у циљу отклањања уочених неправилности, а уколико се неправилности не отклоне, обавештава Министарство здравља - Здравствену инспекцију о утврђеним неправилностима.

 

Заштитник пацијентових права поступа по хитном поступку и чува тајност личних информација и података о пацијентима до којих је дошао у току обављања својих послова.

Вести